Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met B&B de Oude Melkwinkel (KvK nummer: 90940784), Lopikersingel 9, 2871 AP, Schoonhoven. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Wij verwerken uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen; 

  • Toestemming van de betrokken persoon (overeenkomsten/ reservering) 
  • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst/ reservering 
  • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen 
  • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst/reservering) 

Doeleinden van verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor: 

  • de uitvoering van reserveringen, transacties en diensten 
  • relatiebeheer 
  • product- en dienstontwikkeling 
  • administratieve handelingen 
  • het bepalen van strategie en beleid 
  • Aanbiedingen 

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om de reservering te kunnen maken. Deze gegevens zijn verzameld via de website (reserveringsbutton of via het contactformulier of heeft u al met een eerder contact doorgegeven. Wij kunnen een bevestiging sturen en/of een factuur. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn. 

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies). 

Verstrekken van persoonsgegevens 

Wij hebben uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte reservering te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. 

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een reservering met ons. 

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen om uw reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).  

Ontvangers van persoonsgegevens 

Wij verwerken uw gegevens in een database, dit systeem gebruiken wij alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database is goed beveiligd volgens Europese normen. 

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.  

Met de “derden” waar wij gebruik van maken om onze diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag. 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende reservering uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU. 

Bewaren gegevens 

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. 

Gegevensbeveiliging 

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij maken dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat op onze website. 

Wij maken met onze website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.  

Sociale Media ‘Buttons’ 

Wij hebben één sociale media ‘button’ op onze website staan. Zodra u op de button klikt, gelden de privacyregels van Instagram.  

Cookies 

Wij maken gebruik van cookies via onze website, voor meer informatie verwijzen wij u naar onze aparte cookieverklaring en cookiemelder.   

Links naar andere websites 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website. 

Meldplicht datalekken 

Wij zullen in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de AVG meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek. 

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar 

U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.  

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@deoudemelkwinkel.nl

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen. 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Wij zullen uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt. 

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.  

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website; www.deoudemelkwinkel.nl